A Letter from Reverend Matheson

1RWiconweb_32.gifA letter from Rev. Matheson to Harry Bowtell, a year prior to John's death.

RW-63e0001.gif

RW-63e0002.gif